PENTINGNYA PENAMA SIJIL TAKAFUL

Tahukah anda betapa pentingnya membuat Penamaan terhadap polisi insurans atau sijil Takaful anda? Dengan membuat Penamaan, ia akan melindungi orang yang anda sayangi dan memastikan mereka menerima sokongan kewangan tanpa sebarang kelewatan dan kesulitan apabila anda meninggal dunia.Mainkan Peranan Anda, Lakukan penamaan hari ini juga!

Baca maklumat di bawah tentang penama…

Apakah yang dimaksudkan dengan penamaan?

Penamaan adalah satu proses di mana pemilik polisi insurans/pemegang sijil Takaful menamakan seseorang (penama) ke atas polisi/sijil mereka. Ia adalah hak yang diberi kepada pemegang  polisi / sijil untuk memilih seseorang untuk menerima atau menguruskan wang yang dibayar oleh syarikat insurans/pengendali Takaful setelah anda meninggal dunia.

Siapakah yang saya boleh jadikan penama?

Anda boleh menamakan mana-mana individu selain daripada anda untuk menerima atau  menguruskan manfaat polisi/Takaful setelah kematian anda dan anda juga dinasihatkan untuk memastikan bahawa penama mengetahui pelan yang telah  anda sertai (tertakluk kepada terma dan syarat syarikat insurans/pengendali Takaful).

Adakah umur minimum untuk penama saya?

Tiada had umur untuk penama sebagai penerima manfaat. Namun demikian, jika penama anda di bawah umur (berumur 18 tahun ke bawah), dana akan dipegang oleh pemegang amanah. Untuk penama sebagai Wasi mesti  berumur 18 tahun dan ke atas.

Bolehkah saya menamakan lebih daripada seorang penama?

Ya, anda boleh menamakan lebih daripada seorang penama dengan menetapkan bahagian/peratusan tertentu  untuk diberikan kepada mereka.

Bagaimanakah caranya untuk  membuat penamaan?

Anda  boleh melengkapkan borang penamaan untuk membuat penamaan atau  menukar penama dan menyerahkan borang tersebut kepada syarikat insurans/pengendali Takaful. Anda juga perlu menyatakan peratusan pembahagian setiap penama, kewarganegaraan, nombor kad pengenalan/sijil beranak/pasport, alamat, pekerjaan, nombor untuk dihubungi, hubungan dan  sebagainya.

Sebagai alternatif, anda boleh mengisi borang penamaan melalui portal layan diri bagi  syarikat insurans/pengendali Takaful masing-masing (jika ada).

Mengapakah saya perlu untuk  membuat penamaan?

Tujuan penamaan adalah untuk memastikan manfaat kematian dapat dibayar dengan lebih pantas tanpa memerlukan Perintah Probet atau Surat Kuasa Mentadbir atau Perintah Pembahagian dan orang tersayang anda dapat menerima dana dengan cepat. Anda dinasihatkan supaya memaklumkan kepada penama bahawa mereka telah dinamakan untuk pelan yang anda sertai.

Apa akan berlaku sekiranya saya tidak membuat penamaan?

Sekiranya tiada penama, syarikat tidak akan membayar manfaat polisi/takaful sehingga penuntut memperolehi Perintah Probet atau Surat Kuasa Mentadbir atau Perintah Pembahagian, yang mungkin mengambil masa beberapa tahun.

Bilakah patut saya membuat penamaan?

Penamaan biasanya boleh dilakukan  semasa permohonan  polisi/sijil atau pada bila-bila masa, apabila perlu. Anda juga boleh mengubah penamaan anda bila-bila masa sepanjang tempoh polisi/sijil. Borang penamaan terkini yang dikemukakan  dan dilaksanakan oleh syarikat insurans/pengendali Takaful anda akan menggantikan semua penamaan terdahulu, jika ada.

Apakah  kelebihan membuat penamaan?

Kelebihan membuat penamaan termasuklah pemprosesan dan pembayaran tuntutan yang lebih cepat, mengelakkan kos dan kerumitan untuk memperolehi dokumen pihak ketiga dari pejabat tanah/mahkamah dan memastikan waris sah anda dapat mewarisi manfaat kematian .

Apakah terjadi sekiranya kematian Penama berlaku sebelum kematian pemegang polisi / sijil?

Sekiranya penama meninggal dunia sebelumpemegang polisi/sijil, anda dinasihatkan untuk memaklumkan kepada syarikat insurans/pengendali Takaful dengan membuat penamaan baru atau mengemaskini semula peratusan bahagian penama yang sedia ada.

Apakah  terjadi sekiranya berlaku kematian penama selepas kematian pemegang polisi/sijil sebelum penama mendapat sebarang manfaat?

Sekiranya berlaku kematian terhadap mana-mana penerima manfaat anda selepas kematian anda tetapi sebelum mendapat bahagiannya daripada manfaat yang akan dibayar di bawah  polisi/sijil berkenaan, bahagian penama tersebut boleh diserahkan kepada waris atau wakil sah penama.

Bolehkah saya membatalkan penamaan pada bila-bila masa?

Ya, anda boleh batalkan penamaan pada bila-bila masa dengan penamaan lanjut  tetapi ianya bergantung kepada terma dan syarat.

Apakah  perbezaan antara penama, penerima manfaat dan wasi?

Penama adalah orang yang dinamakan dalam polisi insurans/sijil Takaful untuk menerima atau mentadbir manfaat polisi/sijil (manfaat kematian sahaja) setelah kematian pemegang polisi/sijil.

Penerima manfaat adalah orang yang  berhak menerima dan menikmati manfaat dari polisi/sijil.

Wasi ialah seseorang yang dilantik untuk mengurus dan mengagihkan manfaat kematian kepada pihak lain mengikut undang-undang yang berkaitan.

Sumber: MTA

FARAID

Menurut Istilah di dalam Syarak, Faraid adalah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang Islam yang telah di tetapkan di bawah Hukum Syarak ke atas waris-waris yang sah dan layak.

Apa Itu Faraid?

Faraid dari segi bahasa bermaksud KETETAPAN.

Menurut Istilah di dalam Syarak, Faraid adalah pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang islam yang telah di tetapkan di bawah Hukum Syarak ke atas waris-waris yang sah dan layak seperti (Anak, Isteri, Suami, Ibu, Bapa dan Lain-lain) Harta yang dibahagikan kepada waris-waris adalah baki harta yang ditinggalkan selepas ditolak segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris sama ada bentuk agama (Zakat, Nazar dll) atau segala hutang kepada manusia dan menunaikan wasiat yang dibenarkan syarak.

Bentuk harta yang boleh dibahagikan secara Faraid adalah:

Tanah, bangunan ( rumah, kilang, gudang dll);

Barang kemas (emas, perak dll);

Insurans, saham, bon, wang tunai, dll ( sama ada dilabur atau tidak);

Tanah, kebun, ladang dll;

Binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau dll.

Kadar Syarat Bagi Setiap Ahli Waris

BAHAGIAN DIPEROLEHI SUAMI KEPADA SI MATI

1/2Tidak mempunyai anak ATAU Tidak mempunyai cucu dari anak lelaki
1/4Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki

BAHAGIAN DIPEROLEHI ISTERI KEPADA SI MATI

1/4Tiada anak ATAU Tiada cucu dari anak lelaki
1/8Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki

BAHAGIAN DIPEROLEHI ANAK PEREMPUAN SI MATI

1/2Hanya seorang sahaja DAN tidak ada anak lelaki
2/32 orang anak perempuan atau lebih DAN tiada anak lelaki
ASABAH BI-GHAIRIHMempunyai anak lelaki mendapat separuh dari bahagian anak lelaki

BAHAGIAN DIPEROLEHI CUCU PEREMPUAN ANAK LELAKI SI MATI

1/2Mempunyai seorang sahaja DAN tidak ada anak
2/32 orang anak perempuan atau lebih DAN tiada anak
1/6Mempunyai seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan
ASABAH BI-GHAIRIHMempunyai cucu lelaki mendapat separuh dari bahagian cucu lelaki
TERHALANGAdanya anak lelaki ATAU 2 anak perempuan atau lebih

BAHAGIAN DIPEROLEHI BAPA SIMATI

1/2Mempunyai anak lelaki ATAU cucu lelaki dari anak lelaki
1/6 dan ASABAHMempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki
ASABAHTiada anak ATAU cucu dari anak lelaki

BAHAGIAN DIPEROLEHI IBU KEPADA SIMATI

1/6Mempunyai anak ATAU cucu dari anak lelaki ATAU mempunyai dua saudara kandung ATAU saudara sebapa
1/3Tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki ATAU tiada dua saudara kandung ATAU saudara sebapa
1/3Mempunyai bapa serta suami ATAU isteri

BAHAGIAN DIPEROLEHI DATUK KEPADA SIMATI

Sama seperti BapaHanya mendapat bahagian sekiranya tiada bapa

BAHAGIAN DIPEROLEHI SAUDARA PEREMPUAN SEIBU SEBAPA KEPADA SIMATI

1/2Tiada anak ,cucu bapa DAN tiada waris yang menjadikan Asabah
2/3Dua orang atau lebih dengan syarat tiada anak, cucu, bapa DAN ahli yang menjadikanya Asabah
ASABAHMempunyai saudara lelaki kandung ATAU datuk
TERHALANGAdanya bapa, ATAU anak lelaki Atau cucu lelaki dari anak lelaki

BAHAGIAN DIPEROLEHI SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA

1/2Hanya seorang, tiada anak, cucu, saudara kandung, bapa DAN tiada ahli yang menjadikanya Asabah
2/3Dua orang atau lebih dengan syarat tiada cucu lelaki, saudara kandung, bapa DAN tiada ahli yang menjadikanya Asabah
1/6Seorang atau lebih mempunyai saudara perempuan seibu sebapa
ASABAHDisebabkan oleh saudara lelaki sebapa ATAU datuk
TERHALANG1. Bapa
2. Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung
3. Seorang saudara perempuan kandung dan mempunyai anak perempuan dan cucu perempuan
4. Saudara lelaki kandung

BAHAGIAN DIPEROLEHI SAUDARA PEREMPUAN SEBAPA

1/6Hanya seorang, tiada bapa, datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki
1/3Dua orang atau lebih tiada bapa, datuk DAN tiada anak ATAU cucu dari anak lelaki
TERHALANGAdanya bapa, datuk, anak dan cucu dari anak lelaki

Memahami kaedah pembahagian harta dalam Islam amatlah penting dan dititik beratkan malahan perlaksanaannya adalah berdasarkan ketetapan yang telah dinyatakan dalam al-Quran dan hadis.

Kewajipan Sebelum Pembahagian Harta Pusaka

Antara kewajipannya adalah seperti berikut:

  • Hendaklah mendahulukan daripada harta peninggalan si mati belanja kematian dan pengebumiannya.
  • Melangsaikan hutang si mati sama ada hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. (Jika bergantung pada ain harta peninggalan itu hak seperti zakat, gadaian dan sebagainya hendaklah didahulukan daripada belanja kematian dan pengebumian)
  • Melaksanakan segala wasiat daripada 1/3 baki si mati berdasarkan ketetapan syarak.
  • Pembahagian pusaka dikalangan ahli waris jika harta masih berbaki.

PERTIKAIAN berkaitan harta pusaka adalah isu yang akan mengubah ikatan silaturahim dan persaudaraan. Disebabkan perkara itu, ia boleh menyebabkan hubungan antara adik-beradik kurang baik.

Islam adalah agama sempurna yang menyediakan medium terbaik dan praktikal sebagai penyelesaian untuk merungkai segala permasalahan harta pusaka melalui undang-undang pusaka Islam atau faraid.

Sistem faraid adalah undang-undang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada manusia untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan.

Bukan saja dapat menyelesaikan masalah kehidupan di dunia, malah ia kekal hingga ke akhirat nanti. Undang-undang itu juga dapat mendidik manusia mentauhidkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak.

Manusia hanyalah pelaksana amanah yang diberikan. Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa, ayat 7 yang bermaksud: “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu iaitu bahagian yang diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).”

Sistem faraid adalah satu sistem pembahagian harta pusaka yang sangat unik dan tidak ada sistem lebih baik daripadanya di dunia ini.

Melalui sistem faraid, ia menjamin semua yang berhak mendapat pusaka dan bahagian mereka melalui penentuan waris oleh syarak, adil, pembahagian yang seimbang dan setiap orang berhak menerima harta pusaka berkenaan.

Apabila si mati meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itu adalah harta pusaka dan wajib diselesaikan dengan segera.

Fakta sebenar mengenai Insurans/Takaful Perubatan dan Kesihatan

Dalam mengejar dan mengecapi kehidupan yang lebih berkualiti, adalah penting untuk kita berusaha menikmati hidup dengan mengambil dan meneroka peluang mendatang sebaiknya.

Walau bagaimanapun, ada sesetengah perkara yang tidak berbaloi untuk diambil risiko. Sebagai contoh, tekanan yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita sekiranya tidak mempunyai insurans/takaful kesihatan dan perubatan. Justeru itu, sekiranya kita dilindungi secukupnya oleh insurans/takaful, ia memberi keyakinan bukan hanya kepada kita tetapi juga kepada orang yang tersayang.

Walaupun penjagaan perubatan dan rawatan di hospital kerajaan secara umumnya adalah berpatutan, purata rakyat Malaysia seringkali memilih untuk mendapatkan rawatan daripada hospital swasta, yang dilihat sebagai lebih baik serta masa menunggu yang lebih pendek.

Bagaimanapun, kos perubatan telah meningkat pada kadar melebihi 12% setahun, menjadikan ramai yang tidak mampu untuk mendapatkan rawatan di hospital swasta. Oleh itu memiliki insurans/ takaful perubatan adalah satu keperluan pada hari ini. Namun, ketika ini kadar penembusan insurans hayat di Malaysia adalah sekitar 41%. Ini menjadikan ia sangat kritikal untuk rakyat Malaysia memahami keperluan mendapatkan perlindungan.

Sebelum memilih perlindungan yang diperlukan, adalah lebih baik untuk memahami dengan lebih jelas asas insurans/takaful itu sendiri. Dengan pelbagai terma industri yang wujud pada ketika ini, konsep insurans/ takaful dan cara ia diperkenalkan mungkin agak sukar untuk difahami oleh kebanyakan orang. Bagi membantu anda, kami telah menyenaraikan beberapa terma utama yang akan anda temui dalam usaha mencari perlindungan insurans/takaful yang paling sesuai dengan keperluan anda.

Kad Perubatan

Secara umumnya, perlindungan insurans/takaful perubatan individu menawarkan kemudahan kad perubatan untuk kemasukan ke hospital.

Terdapat pelbagai jenis produk perlindungan di mana ia boleh bermula daripada perlindungan komprehensif sehingga ke perlindungan yang mesra bajet dan termasuklah bayaran untuk pembedahan, bilik, bayaran caj berkaitan wad (bilik pembedahan, peralatan, ubatan dan perkhidmatan hospital, bius, rawatan sebelum dan selepas kemasukan ke hospital dan bermacam lagi).

Kad perubatan menyediakan perlindungan insurans/takaful kepada anda. Apabila kad perubatan dikemukakan, pihak hospital akan menghubungi dan memaklumkan kepada syarikat insurans/pengendali takaful mengenai kemasukan, diagnosis dan rawatan yang ditetapkan. Syarikat insurans/pengendali takaful akan menyemak dan setelah kelayakan perlindungan disahkan, surat jaminan kepada hospital akan dikeluarkan bagi perbelanjaan yang dijangkakan.

Kad ini sering membantu keperluan untuk membayar deposit yang tinggi dan memfailkan tuntutan selepas anda menyelesaikan pembayaran. Bagi kes-kes bukan kecemasan, anda boleh menjimatkan masa dengan mendapatkan surat jaminan hospital anda daripada syarikat insurans/pengendali takaful beberapa hari sebelum kemasukan ke wad.

Sementara itu, bagi perlindungan perubatan yang disediakan oleh majikan, kebanyakan orang membuat kesilapan dengan berfikir mereka tidak perlu membeli perlindungan insurans/ takaful kesihatan tambahan kerana percaya mereka sudah ‘dilindungi’. Apa yang mereka tidak sedar ialah perlindungan itu mungkin terhad (dari segi had dan rawatan harian). Dalam situasi begini, adalah lebih bijak untuk anda mendapatkan insurans/takaful kesihatan tambahan bagi menjamin anda dilindungi daripada sebarang bayaran tambahan yang mungkin berlaku.

Hospital Panel

Kad perubatan yang anda daftar mempunyai senarai hospital panel. Anda perlu mendapatkan perkhidmatan di hospital panel yang telah disenaraikan untuk menikmati kemudahan jaminan insurans /takaful tersebut.

Premium/Sumbangan

Ini adalah bayaran/sumbangan yang dibuat kepada syarikat insurans atau pengendali takaful yang perlu ditanggung/ disumbangkan oleh pengguna, sama ada dia telah menemui doktor atau menggunakan mana-mana manfaat yang ditawarkan oleh syarikat insurans/ pengendali takaful. Premium insurans/sumbangan boleh dibayar secara bulanan, suku tahunan atau tahunan. Bergantung pada syarikat insurans/ pengendali takaful, pilihan pembayaran premium/ sumbangan tahunan boleh memberi penjimatan yang lebih baik dalam jangka masa panjang.

Menggunakan jadual di lampiran sebagai contoh, disini terdapat beberapa senario mengenai jenis skim yang tersedia untuk dua orang dewasa muda tanpa syarat tersedia; Lelaki berusia 25 tahun yang mendaftar untuk potongan sifar pelan MHE150 dan dijangkakan bayaran premium/sumbangan bulanan ialah RM89.50. Polisi/ sijil ini mempunyai had tahunan sehingga RM1 juta dan tiada had sepanjang hayat.

Sementara itu, seorang wanita berusia 29 tahun yang memilih pelan MHE150 dengan potongan sebanyak RM500 mempunyai perlindungan yang sama tetapi membayar premium/ sumbangan kurang iaitu kira-kira RM78 sebulan atau RM936 setahun.

Had sepanjang hayat dan tahunan

Ini adalah jumlah maksimum yang boleh dituntut daripada syarikat insurans/pengendali takaful anda sepanjang hayat selagi polisi / sijil anda masih aktif dengan syarikat insurans/ pengendali takaful. Apabila had sepanjang hayat anda tamat, sebarang kos perubatan lanjut tidak lagi akan dilindungi. Jumlah had maksimum sepanjang hayat mungkin berbeza, bergantung kepada pelan / penanggung insurans yang dipilih. Sebaliknya, had tahunan adalah amaun maksimum (seperti yang dinyatakan dalam pelan pilihan anda), dimana anda layak menuntut untuk satu tahun polisi/sijil anda

Tanggungan sendiri (Deduktibel)

Ia adalah sejumlah wang yang ditanggung sendiri oleh anda sebelum perlindungan sebenar anda bermula. Syarikat insurans/pengendali takaful hanya akan menampung kos yang melebihi amaun tangungan sendiri (deduktibel). Sebagai contoh, kebanyakan pelan pada hari ini disertakan bersama pilihan sifar atau tangungan sendiri (deduktibel RM500). Pelan tangungan sendiri (deduktibel) sifar bermaksud anda tidak perlu membayar apa – apa ketika kemasukan ke hospital dan kos akan ditanggung sepenuhnya oleh penanggung Insurans/ pengendali takaful.

Sementara itu, dengan pelan tangungan sendiri (deduktibel) RM500, anda hanya perlu membayar RM500 daripada keseluruhan amaun bil manakala bayaran selebihnya akan ditanggung oleh penanggung insurans/pengendali takaful anda.

Kelebihan memilih pelan tangungan sendiri menjadikan insurans/takaful kesihatan anda lebih murah dan bayaran premium bulanan anda adalah 10 – 20 % lebih rendah berbanding pelan tanggungan sifar.

Satu Pelan mandiri vs Pelan tambahan

Pelan perubatan mandiri berfungsi seperti insurans berpenggal di mana anda akan dilindungi selagi anda membayar premium/ sumbangan anda. Sebaliknya, pelan insurans perubatan tambahan adalah sebahagian daripada polisi insurans hayat/sijil takaful keluarga asas yang kebiasaannya merupakan suatu polisi/sijil Insurans/Takaful berkaitan pelaburan (ILP). Lumrahnya, kos pelan insurans perubatan tambahan adalah lebih rendah berbanding pelan perubatan mandiri.

Walau bagaimanapun, jumlah kos keseluruhan anda akan lebih tinggi disebabkan perlindungan insurans hayat/takaful keluarga adalah tambahan yang disertakan bersama ILP.

Jaminan Pembaharuan

Selagi pembayaran premium dibuat tepat pada masanya dan anda ingin melanjutkan polisi insurans, syarikat insurans diwajibkan memperbaharui polisi anda (dengan syarat anda belum melebihi had tuntutan sepanjang hayat dan anda belum mencapai umur kelayakan maksimum untuk perlindungan).

Pembaharuan Tidak Terjamin

Ini bermakna polisi/sijil anda diperbaharui setiap tahun, tertakluk kepada kelulusan syarikat insurans/ pengendali takaful. Sebagai contoh, jika anda diserang oleh penyakit yang mungkin berulang pada masa akan datang, syarikat insurans/pengendali takaful mungkin memutuskan untuk tidak memperbaharui polisi/sijil anda. Apabila anda ingin mendapatkan insurans/takaful yang baru, anda perlu memaklumkan keadaan kesihatan anda sebelum ini. Ia akan menyebabkan premium/sumbangan anda menjadi lebih tinggi atau dalam sesetengah kes penyakit tertentu mungkin dikecualikan daripada perlindungan. Atas sebab-sebab ini, polisi/ sijil di bawah pembaharuan tidak terjamin adalah lebih murah.

Membeli insurans/takaful perubatan mungkin merumitkan dan sukar. Oleh yang demikian, nasihat daripada penasihat profesional adalah diperlukan. Oleh itu, lebih banyak yang anda pelajari, maka ia akan menjadikan keputusan pembelian insurans/ takaful anda lebih baik.

*Jadual di atas adalah hanya panduan. Manfaat polisi anda mungkin berbeza daripada jadual di atas. Untuk maklumat lanjut mengenai manfaat polisi anda, sila rujuk kepada polisi / sijil anda, atau bercakap dengan ejen anda atau hubungi syarikat insurans / pengendali takaful anda.

* Amaun bayaran balik terhad kepada 2 kategori asas ‘Bilik Satu Katil’ yang disediakan di hospital. Untuk kemasukan hospital dalam kategori asas ke-2 Bilik Satu Katil, amaun pembayaran balik adalah tertakluk kepada maksimum 2 kali Kadar Bilik & Penginapan Hospital Harian yang boleh dikenakan bagi kategori asas pertama Bilik Satu Katil.

** Amaun pembayaran balik adalah tertakluk kepada 2 kali amaun yang boleh dibayar untuk manfaat Bilik & Penginapan Hospital Harian.

^ Manfaat yang perlu dibayar adalah terhad kepada Had Tahunan Individu Keseluruhan jika dianggap sebagai rawatan Pesakit Dalam. Jika pada pendapat pegawai perubatan Syarikat, rawatan ini dianggap sebagai rawatan Pesakit Luar, manfaat yang perlu dibayar adalah terhad kepada Had Seumur Hidup Individu Keseluruhan untuk Manfaat Pesakit Luar.

* Artikel ini dibawakan kepada anda oleh Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM), Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan Persatuan Takaful Malaysia (MTA).

Sila klik butang di bawah jika anda berminat untuk memohon Pelan Takaful yang dilengkapi dengan Kad Perubatan.

RAHSIA HIBAH TAKAFUL YANG WAJIB ANDA TAHU!

Ramai di kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai Pelan Takaful terutamanya Pelan Perlindungan Hayat (Gantian Pendapatan). Tapi berapa ramai yang tahu manfaat sebenar.

Sesetengah pemilik polisi rasa curiga hendak hibahkan manfaat takaful kepada isteri atau suami. Maklumlah bila terima manfaat tunai RM1 Juta maunya gelap mata jadinya. Terus lupa dengan apa arahan yang diberitahu semasa hidup. Ini membuatkan pemilik polisi meletakkan penerima hibah adalah anak di bawah umur.

Sebenarnya, meletakkan manfaat hibah takaful kepada anak di bawah umur mempunyai risiko yang besar kerana anak tersebut tidak layak untuk menerima manfaat sepenuhnya jika belum cukup umur dan terpaksa melalui proses yang sukar untuk menuntutnya.

Kini anda tidak perlu lagi risau mahupun bimbang kerana ada satu instrument yang boleh menyelesaikan kerisauan atau kebimbangan anda. “Isti’man” adalah penyelesaiannya.

Fungsi isti’man adalah untuk memastikan agihan mengikut formula yang ditetapkan oleh pemberi hibah.

Dengan konsep yang diperkenalkan pemilik polisi boleh meletakkan sesiapa sahaja sebagai penerima (hanya seorang) manfaat hibah takaful tersebut. Pemilik polisi tadi hanya perlu melanggan produk isti’man untuk membuat arahan agihan seperti yang diinginkan (contohnya untuk membayar hutang, sedekah jariah, perbelanjaan bulanan anak isteri dan ibu bapa, membayar yuran pengajian anak-anak dll).

Cara perlaksanaan cukup mudah:

#1 Penerima hanya perlu membuat tuntutan di Syarikat Takaful yang dilanggani oleh pemilik polisi.

#2 Syarikat Takaful akan menyerahkan cek kepada penama (penerima hibah).

#3 Wang akan diagihkan berdasarkan arahan di dalam “Surat Ikatan Amanah” oleh Syarikat Amanah

Dengan cara ini tiada lagi kebimbangan atau was-was dalam memilih penerima hibah.

Nak tahu lebih lanjut atau berminat untuk melanggan boleh BUTANG di bawah.

MUSIBAH COVID-19, PENINGKATAN PERANCANGAN HARTA NAIK MENDADAK!

COVID19: Mereka BEREBUT rancang pewarisan, ANDA bagaimana?

Peningkatan drastik sebanyak 70% untuk merancang pewarisan berlaku di UK sekarang disebabkan situasi corona virus. Ada berkemungkinan situasi yang sama berlaku di tempat lain di seluruh dunia.

.

Persoalannya mengapa ada peningkatan yang drastik? Adakah ketakutan akan kebarangkalian kematian yang tinggi disebabkan corona menyebabkan mereka merancang? YA semestinya….tapi apa yang lebih penting adalah kesan mereka bertindak merancang sekarang.

.

Dari perkongsian pelanggan yang telah merancang pewarisan sebelum ini, ada 5 manafaat utama mereka perolehi apabila merancang pewarisan.

Pemilik merasai perasaan : –

1. Ketenangan (Peace of Mind) kerana melaksanakan tanggungjawab memastikan kebajikan keluarga tersayang terjamin

2. Kesyukuran (Gratitude) diatas nikmat yang miliki setelah memastikan harta pusaka akan diuruskan dengan baik agar terus bemanafaat kepada generasi yang seterusnya.

3. Kebahagian (Happiness) kerana hasrat sedekah dan amal jariah akan terus mengalir sebagai saham akhirat selepas kematian.

4. Kepastian (Certainty) kerana hasrat pembahagian harta dan pusaka akan terlaksana melalui instrumen yang menepati keperluan syarak dan perundangan.

5. Keyakinan (Confidence) kerana mengetahui perancangan dan pengurusan pewarisan dilaksanakan oleh organisasi yang berkredibiliti

Mengapa perlu mengambil risiko jika anda boleh elak risiko dan memilih  kepastian?

“FAMILY is not an important thing, it’s EVERYTHING’ – Michael J.Fox

#rancangkeranasayang

#andapelindungkeluarga

#ambiltindakansekarang

#pewarisanhartaIslam