KENAPA MERANGCANG HARTA DITUNTUT DALAM ISLAM

Merancang harta dalam Islam bukan sahaja terhad pada kaedah dan tatacara menguruskan perbelanjaan individu atau keluarga bagi kepentingan hidup di dunia sahaja, bahkan merangkumi bagaimana cara seseorang menguruskan harta dengan cara membuat perancangan yang teratur untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

Menurut hadis yang bermaksud;

Dari Abi Bazrah al-Aslami katanya: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak adam pada hari kiamat sehingga ditanyakan mengenai umurnya pada apa ia habiskan, mengenai ilmunya pada apa ia lakukan, mengenai hartanya darimana ianya diperolehi dan ke mana ianya dibelanjakan dan mengenai tubuhnya pada apa ianya dihabiskan.

Berdasarkan hadis ini, merancang harta merupakan perkara yang amat penting dan sangat dititikberatkan dalam Islam. Seseorang Muslim pada hari kiamat tidak akan terlepas dari dipersoalkan mengenai harta, dari mana ianya perolehi dan ke mana ianya belanjakan. Sehubungan itu, setiap Muslim sewajarnya sentiasa prihatin untuk merancang dan menguruskan harta yang dimiliki agar harta yang diperolehi dan dimiliki dapat membawa kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.

HARTA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Harta (maal) dari segi bahasa bererti apa saja yang dimiliki oleh manusia. Secara amnya harta dikenali sebagi sesuatu yang dimiliki oleh seseorang individu sama ada dalam bentuk manfaat. Manakala pengertian harta menurut istilah, ulama Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diingini manusia dan boleh di simpan lama. Definisi ini berbeza dengan pentakrifan yang dikemukakan Syafi’i dan Hanbali yang berpendapat bahawa sesuatu itu dianggap harta jika ada nilai komersial padanya sama ada ia dalam bentuk barang atau manfaat dan boleh dikenakan ganti rugi sekiranya ia dicerobohi. Takrifan ini membawa maksud bahawa untuk menentukan sesuatu itu sebagai harta ianya memerlukan beberapa ciri, antaranya;

a. Ianya hendaklah mempunyai nilai, sama ada bentuk fizikal atau manfaat.

b. Ianya hendaklah sesuatu yang halal dan tidak najis menurut syarak.

c. Ianya hendaklah sesuatu yang boleh dimiliki. Jika sesuatu itu tidak boleh dimiliki dan dikuasai seperti ikan yang masih di laut atau burung di udara, maka ia tidak lagi dianggap sebagai harta.

KEPENTINGAN HARTA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Allah SWT menciptakan harta untuk keperluan manusia. Dalam kehidupan individu, harta adalah sebagai wasilah bagi memenuhi keperluan yang dihajati. Sementara bagi masyarakat dan negara pula, harta sebagai wasilah pembangunan dan sumber kekuatan. Islam memperakui penguasaan harta ke atas diri manusia, pengaruhnya dalam kehidupan dan disanubari mereka, kerana ia merupakan tenaga yang bekerja dalam kehidupan. Justeru itu, harta dilihat sebagai paksi aktiviti ekonomi dalam masyarakat. Islam sebagai ad-din telah pun mengatur dalam sistem ekonominya cara-cara pemilikan harta serta kaedah membangun dan mengembangkannya. Oleh yang demikian, keperluan manusia kepada harta tidak dapat dinafikan. Sebagai seorang muslim, amal ibadat tidak dapat dilakukan dengan sempurna melainkan dengan harta. Masyarakat dan negara juga tidak dapat dibangunkan tanpa harta.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN HARTA DARI PERSPEKTIF ISLAM

Hubungan manusia dengan harta dalam syariat Islam berada di atas dasar perseimbangan yang sempurna di antara menjaga kepentingan awam dan kepentingan persendirian. Islam melihat harta sebagai suatu yang baik dan berfungsi sebagai alat yang membantu kehidupan manusia serta merupakan salah satu kurniaan Allah SWT yang besar untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ini dapat dilihat kepada prinsip-prinsip berikut;

Pertama; Manusia sebagai pemegang amanah ke atas harta kurniaan Allah

Sebenarnya harta adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia diberi kemudahan untuk menggunakannya, dan bebas bertindak ke atas harta yang dikira menjadi miliknya; di samping terikat dengan perintah pemiliknya yang hakiki iaitu Allah SWT. Di antara tanggungjawab manusia dalam menguruskan harta yang merupakan amanah Allah ini ialah mereka diperintahkan agar menghulurkan harta yang berlebihan kepada yang memerlukan menerusi ibadah zakat dan sedekah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-hadid, ayat 7; yang bermaksud;

Dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai khalifah padanya.

Fiman Allah SWT dalam surah al-Nur ayat ke 33; yang bermaksud:

Dan berilah kepada mereka dari harta Allah Yang telah dikurniakan kepada kamu.

Kedua; Manusia dituntut memelihara dan megembangkan hartanya

Memelihara harta merupakan suatu tuntutan syarak yang termasuk di dalam daruriayat yang lima iaitu memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan diri dan akal. Justeru, Islam melarang sebarang bentuk pembaziran, pengabaian, jenayah seperti mencuri dan sebagainya. Bahkan Islam telah mewujudkan peraturan dan hukuman yang berkaitan dengan jenayah mencuri, merompak dan pecah amanah bagi memelihara harta.

Adapun dalam aspek pelaburan dan tuntutan supaya dikembangkan harta, Baginda Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang bermaksud;

Dari Amru bin Shuaib, dari bapanya, dari datuknya, Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia dengan bersabda; Ketahuilah sesiapa yang menjadi penjaga kepada anak-anak yatim yang ada harta, hendaklah ia perniagakan harta itu agar tidak terhakis di makan zakat.

Maksud hadis ini, suatu perintah wajib kepada pemilik harta supaya mengembangkan hartanya dalam aktiviti-aktiviti ekonomi yang halal menurut syarak sehingga boleh memenuhi keperluan diri dan keluarganya tanpa menceroboh hak individu dan masyarakat. Islam amat benci kepada kefakiran dan menggesa umatnya supaya bekerja bersungguh-sungguh dalam membangunkan kehidupannya di dunia supaya membolehkannya mengangkat martabat dari aspek kebendaan. Dengan demikian mereka akan lebih berupaya melaksanakan kewajipan berhubung dengan tuhannya. Andai kata si pemilik harta membekukan harta tanpa dikembangkan dalam masa yang panjang, maka ia dianggap berdosa kerana mengkufuri nikmat Allah berhubung dengan harta kurniaan Allah.7

Ketiga; Harta suatu nikmat yang boleh bertukar jadi niqmah

Harta menurut pandangan Islam adalah suatu yang baik. Sehubungan itu, Islam tidak mencela harta itu sendiri. Bahkan Allah SWT melimpahkan nikmat harta itu kepada hamba-hambanya serta menerangkan pula bahawa kekayaan itu suatu nikmat Allah seperti firmannya dalam surah al-Dhuha ayat 8; yang bermaksud:

Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar.

Keempat; Harta merupakan perhiasan hidup bagi manusia

Manusia memiliki kecederungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Namun demikian, manusia seharusnya sedar bahawa harta yang dimiliki hanyalah merupakan perhiasan selama ia hidup di dunia. Oleh sebab harta hanyalah perhiasan hidup, harta sering kali menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam surah al-‘Alaq ayat 6-7 yang bermaksud:

Ingatlah! Sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas (yang sepatutnya atau yang sewajibnya). Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya.

Kelima; Harta merupakan bekalan ibadat

Ibadat dalam Islam terbahagi kepada tiga jenis iaitu pertama ibadat melibatkan perbuatan anggota fizikal sahaja seperti solat dan puasa. Kedua ibadat yang hanya melibatkan harta sepenuhnya seperti ibadat zakat, sedekah dan wakaf. Ketiga ialah ibadat yang melibatkan perbuatan aggota fizikal dan harta seumpama ibadat haji. Dengan memiliki harta maka seseorang dapat melaksanakan keseluruhan perintah Allah SWT, khususnya ibadat yang melibatkan harta seperti zakat, wakaf, sedekah, haji dan sebagainya. Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 41 berfirman yang bermaksud:

Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah SWT (untuk membela Islam). Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.

Dalam surah Ali Imran ayat 133-134, Allah SWT berfirman yang bermaksud;

Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara Yang baik;

Keenam; Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja untuk mendapat dan memiliki harta yang halal

Pemilikan harta dalam Islam adalah tidak dilarang, bahkan Islam menyeru dan menggalakkan umatnya supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan wang atau harta. Allah SWT berfirman dalam surah al-Taubah ayat 10 yang bermaksud;

Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”.

Dalam bekerja dan berusaha untuk mencari wang dan harta (rezeki), Islam menuntut umatnya agar memastikan usaha dan rezeki yang diusahakan tersebut hendaklah diperolehi dari sumber yang halal. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda; Mencari yang halal adalah suatu kewajipan ke atas setiap Muslim.

Nak tahu lebih lanjut tentang perancangan dan perngurusan harta. Sila klik link dibawah.

RANCANG HARTA URUS PUSAKA

PERWARISAN

Apabila berlaku kematian kepada seorang rakyat Malaysia yang beragama Islam, terdapat beberapa proses perundangan yang perlu dilalui waris bagi menuntut harta pusaka yang ditinggalkan. Waris tiada pilihan selain melalui proses ini sebelum harta pusaka boleh diterima mereka.
> WARIS TIDAK FAHAM HUKUM
> WARIS TIDAK TAHU PROSES
> WARIS TIADA MASA
> PENGURUSAN PUSAKA YANG MAHAL DAN MEMBEBANKAN


Sehubungan itu pihak Wasiyyah Shoppe Berhad memperkenalkan perkhidmatan pengurusan harta pusaka AL WASITAH untuk rakyat Malaysia.
Di Wasiyyah Shoppe Berhad menyediakan produk Perancangan Harta bagi memudahkan pemilik harta individu dan syarikat merancang harta mereka bagi memudahkan urusan pemilikkan harta kepada penerima/waris di masa hadapan. Produk yang disediakan adalah:-
> Hibah
> Perwarisan Perniagaan
> Al Mutahabbah
> Pengurusan Amanah

PERLINDUNGAN

Hong Leong MSIG Takaful Berhad (HLM Takaful) adalah pengendali takaful berlesen sejak tahun 2006 dan merupakan komponen penting dalam perkhidmatan kewangan Islam Hong Leong Financial Group (HLFG), platform bersepadu yang menawarkan Perbankan Islam, Pelaburan Islam, Pengurusan Kekayaan Islam dan Takaful pada dasar patuh Syariah. HLM Takaful menawarkan pelbagai penyelesaian dan perkhidmatan takaful keluarga yang inovatif dan komprehensif untuk sektor runcit dan korporat, didorong oleh prinsip Syariah yang kuat.
Etiqa adalah syarikat insurans/takaful tempatan terkemuka, ahli Kumpulan Maybank, dengan kepakaran antarabangsa, terima kasih kepada usahasama kami dengan syarikat insurans antarabangsa berusia 195 tahun. Kehadiran kami yang kuat di seluruh negara melalui 24/7 dalam talian, 10,000 agensi agensi, 24 cabang Etiqa, lebih daripada 350 cawangan Maybank, ATM dan bank pihak ketiga yang lain, bermakna anda boleh dengan mudah menghubungi kami di mana sahaja anda berada, bila-bila masa anda perlukan.

12 GOLONGAN KRITIKAL YANG MEMERLUKAN HIBAH

Siapakah yang sangat memerlukan hibah?

 1. Pasangan Suami Isteri yang membeli rumah secara bersama. Sekarang ini ramai yang buat begini untuk kuatkan statement bank. Di dalam SPA/SNP ada kedua-dua nama. Kebiasannya kedua-duanya membuat pinjaman, kedua-dua juga ada MRTT, yang bayar loan adalah suami. Jika suami meninggal dunia, loan suami akan terlangsai kerana ada MRTT, tetapi hanya separuh rumah akan bebas dari hutang. Oleh itu, isteri masih terbeban membayar separuh lagi dari bayaran rumah untuk baki pinjaman. Bahagian suami telah pun menjadi pusaka, jika tiada ibu bapa dan anak lelaki bermakna adik-beradik suami juga adalah pemilik bersama rumah tersebut. Adakah isteri akan meminta mereka membayar bersama pinjaman rumah? Atau isteri ingin menebus bahagian mereka? Mampukah isteri menebus bahagian waris yang lain pada waktu harga rumah mungkin telah melonjak tinggi dari harga pembelian asal? Atau menjual rumah untuk membahagi bahagian mereka? Ada mungkin isteri dan anak-anak berupaya mendapat hartanah seumpama ini pada lokasi yang sama dan pada harga asal pembelian? Proses ini menjadi lebih sukar jika ada anak-anak bawah umur, perintah pembahagian akan tertunda sehingga mereka mencecah umur 18 tahun. Seringkali proses ini memberikan tekanan kepada waris yang ditinggalkan kerana mereka perlu membuat keputusan yang sukar. Penyelesaian terbaik adalah hibah hartanah “back to back”. Suami hibah bahagian beliau kepada isteri, isteri pula hibah bahagiannya kepada suami. Jika salah seorang meninggal dunia, pemilikkan adalah hanya kepada seorang. Atau pilihan kedua, suami isteri hibah kepada anak, jika salah seorang tiada, pemlikkan adalah di antara ibu/bapa dan anak sahaja.
 2. Pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Bahagian faraid seorang anak permpuan adalah 1/2 dan jika ada lebih dari seorang anak perempuan, 2/3 akan dikongsi sama rata. 1/8 adalah milik isteri, ibu memiliki 1/6 dan ayah pula menerima 1/6 dan baki. Jika ibu dan ayah tiada bahagian mereka diwarisi oleh adik beradik si suami. Serupa dengan senario di atas. Keadaan akan menjadi sukar kerana ada kemungkinan berlaku pertembungan di antara hak dan keperluan keluarga.
 3. Pasangan yang mempunyai anak angkat. Anak angkat adalah bukan waris. Maka tidak berhak mewarisi pusaka walaupun sesen. Waris sah hanyalah melalui perkahwinan dan pertalian darah (nasab). Hibah lebih fleksibel untuk pemberian kepada anak angkat kerana perancangan boleh dilakukan mengikut keperluan.
 4. Pasangan yang telah berkahwin tetapi belum dikurniakan cahaya mata. Bahagian isteri jika suami meninggal dahulu adalah 1/4 atau 25%, baki 3/4 perlu dikongsi oleh waris asabah yang lain. Kerana suami mempunyai tanggungjawab untuk kelangsungan hidup isteri selepas kematian. Si suami boleh menghibahkan rumah atau wang mengikut keperluan.
 5. Mereka yang berpoligami. Para isteri akan berkongsi bahagian 1/8. Jika 1 isteri dan mempunyai anak adalah 1/8, 2 isteri berkongsi 1/16 seorang, jika 3 adalah 1/24 seorang dan jika 4 pula, bahagian isteri-isteri menjadi 1/32. Semua isteri mempunyai hak yang sama ke atas pusaka walaupun berbeza tempoh perkhidmatan. isteri baru berkahwin setahun juga mempunyai hak ke atas rumah yang didiami oleh isteri pertama dan vise versa. Mengikut pengalaman syarikat, semua kes poligami bermasalah dari sudut perwarisan. Penyelesaian melalui hibah lebih mudah dengan pembahagian dibuat mengikut keperluan dengan meletakkan hak pada tempatnya.
 6. Pasangan yang masih mempunyai ibu dan ayah. Ibu dan ayah adalah waris yang garenti mendapat bahagian faraid. Masalah timbul adalah dari sudut keperluan dan pengurusan. Kebiasannya ibu dan ayah si suami mempunyai rumah sendiri yang jarang mempunyai keperluan untuk hartanah tersebut. Lebih berkeperluan untuk harta alih seperti wang untuk kegunaan harian, kesihatan dan ibadah. Oleh itu, perancangan penting untuk membahagikan harta kepada ibu bapa mengikut keperluan. Walaupun mereka tidak meminta bahagian faraid pada pusaka harta tidak alih. Keadaan akan menjadi rumit jika kematian mereka menyusul sebelum proses pengurusan belum diselesaikan. Proses ini boleh menjadi lebit rumit kerana bahagian ibu bapa beralih kepada adik beradik si suami sebagai waris ibu dan ayah mereka. Keperluan merancang perlu untuk memastikan menepati keperluan dan mengelakkan faraid berlapis.
 7. Mereka yang bujang. Mereka selalunya mempunyai anak saudara yang mereka sayang seperti anak sendiri dan berniat untuk meninggalkan harta kepada mereka. Mereka juga digalakkan juga mengambil peluang membawa harta yang mereka miliki sebagai saham akhirat melalui sedekah dan wakaf yang boleh dibuat melalui perancangan awal.
 8. Pasangan yang mempunyai anak lelaki dan perenpuan. Ramai ibu bapa yang berhasrat menyama-ratakan pembahagian kepada anak-anak. Walaubagaimanapun bahagian anak lelaki adalah 2 berbanding 1 untuk anak perempuan. ia perlu mendapat persetujuan anak lelaki untuk melepaskan hak faraid mereka. Hibah menjadi pilihan ibu bapa jika ingin pembahagian dilaksanakan sama rata tanpa perlu mendapatkan persetujuan waris kelak.
 9. Pasangan yang mempunyai anak OKU. Anak OKU tiada upaya menjaga diri mereka sendiri dan bergantung harap kepada ibu bapa untukkelangsungan hidup. Tiada bahagian extra untuk mereka mengikut faraid. Oleh itu perancangan penting kerana ibu bapa boleh memperuntukkan lebih bahagian untuk anak OKU ini dan melantik pemegang amanah harta untuk menjaga keperluan anak OKU ini lebih awal.
 10. Duda yang ingin berkahwin dengan pasangan yang lebih muda. Sesetengah anak mempunyai sentimen di atas harta ayah yang diperlehi semasa hayat arwah ibu mereka yang mungkin akan diwarisi oleh ibu tiri. Keperluan merancang awal sangat penting bagi mengelakkan situasi yang rumit di kemudian hari kelak di antara anak-anak dan ibu tiri.
 11. Bakal menunaikan Ibadah Haji dan Umrah. Keperluan untuk meninggalkan keluarga dalam keadaan teratur menjadi sebahagian dari “to do checklist” untuk memastikan mereka tenang menumpukan perhatian untuk mendapatkan haji/umrah yang mabrur. Perancangan yang baik mengambil masa, oleh itu persediaan awal perlu seawal bermulanya kursus haji/umrah untuk memastikan kesemuanya teratur.
 12. Ahli perniagaan. Mereka adalah penjana ekonomi orang islam, pembayar zakat dan penyedia peluang pekerjaan bagi orang islam. cabaran ahli perniagaan ini bukan sekadar bersaing dengan ahli perniagaan bukan islam yang lebih kukuh ekonominya kerana dapat beroperasi bergenerasi lama. Tetapi berisiko untuk terkubur bersama pemiliknya apabila pemiliknya meninggal dunia. Waris faraid berhak ke atas pemilikkan syarikat tetapi bukan semua waris layak menguruskan perniagaan tersebut. Akhirnya syarikat yang telah lama dibina boleh lenyap sekelip mata jika tiada persiapan awal oleh pemilik. Hibah saham syarikat adalah antara solusi yang diperlukan oleh ahli perniagaan.

Adakah anda tergolong dari 12 golongan di atas? Jika jawapannya adalah “YA”. Anda memerlukan kami bagi membantu dalam merancang harta bagi memastikan harta yang dicari dan dikumpul selama ini dapat memberikan manfaat kepada yang tersayang dan mereka yang memerlukan.

Maklumat lanjut boleh klik SAYA NAK BUAT HIBAH

Kredit: Kausar Wealth Management

HARTA PUSAKA KECIL

BIDANG KUASA BAHAGIAN PEMBAHAGIAN PUSAKA

Bagi memenuhi kehendak semasa untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan serta orang ramai khususnya waris-waris si mati, beberapa pindaan telah dibuat ke atas Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98).

Antara pindaan utama Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 adalah:

1. Pada Seksyen 3(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98), nilaian bidang kuasa Pentadbir Tanah telah dipinda daripada RM600,000 kepada RM2,000,000 selaras dengan peningkatan nilaian pasaran hartanah masa kini. Ini bermakna jika si mati meninggalkan harta tak alih sahaja atau bersama-sama dengan harta alih dan nilaian harta tersebut tidak melebihi RM2,000,000, dan tidak meninggalkan wasiat bagi bukan Islam, maka waris si mati boleh memfailkan permohonan pembahagian harta pusaka di Bahagian Pembahagian Pusaka, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian atau Pejabat Tanah, tanpa perlu mengemukakan permohonan ke Mahkamah Tinggi.

2. Pindaan Seksyen 4(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) yang memperuntukkan bidang kuasa Pentadbir Tanah berkenaan dengan harta pusaka kecil. Melalui pindaan ini, Pentadbir Tanah di daerah di mana satu petisyen telah dibuat, atau jika terdapat lebih daripada satu petisyen, di mana petisyen pertama dibuat, hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif mengendalikan permohonan, perbicaraan dan seterusnya mengeluarkan perintah pembahagian. Pindaan ini membolehkan waris-waris si mati mengemukakan permohonan di mana-mana Bahagian Pembahagian Pusaka atau Pejabat Tanah di daerah atau negeri yang si mati ada meninggalkan hartanah tanpa mengira nilaiannya di daerah atau negeri yang mana lebih tinggi. Ini juga bermakna Pentadbir Tanah di mana permohonan yang paling awal difailkan akan mempunyai bidang kuasa eksklusif walaupun nilaian hartanah yang tertinggal (permohonan berikutnya) tinggi di daerah lain.

3. Pindaan Seksyen 4(5) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) adalah bertujuan untuk membenarkan Pegawai Penilaian selain daripada Pentadbir Tanah menentukan nilai hartanah yang ditinggalkan oleh si mati. Ini akan dapat mempercepatkan proses penilaian. Maka melalui tambahan kepada Seksyen 8(8), Pentadbir Tanah dibenarkan untuk menguruskan sesuatu petisyen bagi pembahagian harta pusaka kecil di hadapannya tetapi juga dibenarkan untuk memindahkan petisyen itu kepada Pentadbir Tanah yang lain jika didapati adalah lebih sesuai dan bermanfaat bagi petisyen itu didengar oleh Pentadbir Tanah yang lain.

DEFINISI HARTA PUSAKA KECIL

Harta Pusaka Kecil merupakan harta peninggalan si mati yang mempunyai ciri-ciri berikut:

a) Si mati tidak meninggalkan wasiat (bagi si mati bukan beragama Islam)

b) Harta itu terdiri daripada:

 • Harta Tak Alih (Tanah) sahaja atau
 • Harta Tak Alih (Tanah) dan Harta Alih (wang tunai, saham, kenderaan dan sebagainya).

c) Jumlah nilaian harta keseluruhannya tidak melebihi RM2,000,000 pada tarikh permohonan di buat.

PIHAK YANG BOLEH MEMBUAT PERMOHONAN PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL

Antara pihak yang boleh membuat permohonan pembahagian harta pusaka si mati adalah:

 • Waris kepada si mati seperti balu lelaki atau perempuan, anak lelaki atau perempuan, ibu atau bapa dan Majlis Agama Islam/Baitulmal.
 • Pemiutang dan pengkaveat.
 • Pembeli di bawah perjanjian jual beli yang sah.
 • Pemegang gadaian atau pemegang pajakan tanah si mati.
 • Penghulu atau Pegawai Petempatan yang diarahkan oleh Pentadbir Tanah.
 • Amanah Raya Berhad.