PERWARISAN PERNIAGAAN

Apa itu hibah? Dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Dari segi istilahnya ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan (iwad). Hukum dan pensyariatan hibahDari segi hukum, hibah adalah satu amalan sunat dan digalakkan dalam […]